Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna Suradnja    Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Poslijediplomski specijalistički studiji
Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji traju od jedne do dvije godine odnosno dva do četiri semestra, a završetkom se stječe akademski naziv sveučilišnog specijaliste određenog područja.

Na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja strossmayera u Osijeku ustrojeno je 28 poslijediplomskih specijalističkih studija iz znanstvenih područja: tehničkih znanosti 5, biomedicina i zdravstvo 4, biotehničkih znanosti 8,  društvenih znanosti 8, humanističkih znanosti 1, te 2 sveučilišna interdisciplinarna poslijediplomska specijalistička studija od toga 1 u Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti. Za 28 poslijediplomskih specijalističkih studija izdana je Dopusnica Ministra/Odluka Senata.  


Pregled poslijediplomskih specijalističkih studija