Natječaj Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek – 31.01.2019.

Natječaj Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek – 31.01.2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i prijem

  • jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo (znanstvena grana prometnice) u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom
  • jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  • jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  • jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste – voditelj Ureda za diplomske i poslijediplomske studije na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Svi pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN br. 93/14 i 127/17.), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.).
Pristupnici natječaju za izbor i na radno mjesto moraju ispunjavati  uvjete utvrđene Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek www.gfos.unios.hr

Pristupnici pod točkom 1. podnose prijavu na Natječaj uz obveznu priloženu dokumentaciju prema Obrascu 5. Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i  suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.

Pristupnici pod točkama 2. i 3. podnose prijavu na Natječaj uz obveznu priloženu dokumentaciju prema Obrascu 2. Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto.

 

 

Prijavi na natječaj obvezno se prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova  (od kojih je jedan original) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu. Obrasci za prijavu na natječaj nalaze se na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek   www.gfos.unios.hr

 

 

Pristupnici pod točkom 4. trebaju osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij iz područja Društvenih  znanosti, znanstvenog polja pravo ili ekonomija

– poznavanje rada na računalu

– radno iskustvo: jedna (1) godina u struci

Svi pristupnici na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (www.gfos.hr). Za pristupnike koji ne pristupe provjeri znanja i motivacije smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
  • elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave natječaja

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkama 1., 2., i 3. a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkom 4. od dana objave Natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, s naznakom „za natječaj – točka __ natječaja“

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njegova dovršetka putem mrežnih stranica Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek www.gfos.unios.hr uz objavu životopisa i relevantnih podataka temeljem kojih je kandidat odabran uz prethodnu suglasnost kandidata sukladno propisima za zaštitu osobnih podataka.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ).