Natječaj Odjela za matematiku

Natječaj Odjela za matematiku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku raspisuje
NATJEČAJ

za izbor i prijam jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Natječaj Odjela za matematiku

Obrazac br. 5