Natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2017./18. koji raspisuje Osječko-baranjska županija.

Natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2017./18. koji raspisuje Osječko-baranjska županija.

Temeljem članka 9. stavak 2. Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij (“Županijski glasnik” broj 2/09.) Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje

NATJEČAJ

za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij

za akademsku godinu 2017./18.

 1. OPĆI PODACI

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij.

Natječaj se objavljuje u «Glasu Slavonije», na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr i na internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera: www.unios.hr.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Prijavu na natječaj kandidati podnose osobno na odgovarajućem obrascu prijave koje je utvrdilo Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij.

Prijava na natječaj treba sadržavati podatke o ispunjavanju uvjeta, životopis te podrobniji opis i obrazloženje namjene za koju se potpora traži. Financijske potpore za poslijediplomski studij dodjeljuju se za programe kojima se stječe akademski stupanj doktora znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja, što se potvrđuje diplomom i to za programe poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

 1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na potpore za poslijediplomski studij mogu ostvariti polaznici:

 • koji su upisani na programe poslijediplomskog sveučilišnog studija ili poslijediplomskog specijalističkog studija,

 • koji imaju prosjek ocjena tijekom studiranja najmanje 3,50 ili su bili među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju.

Pravo na potpore mogu ostvariti polaznici iz stavka 1.:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,

 • koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina,

 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

 1. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu potpora jesu:

 • opći uspjeh na sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju,

 • prosječna mjesečna visina dohotka ostvarenog po članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu.

Pravo na potporu može ostvariti kandidat čiji opći uspjeh ostvaren na sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju nije manji od 3,50 ili je kandidat pripadao među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju.

Visinu potpore utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij tako da odobreni iznos pokriva najviše 50% troškova u odnosu na podneseni zahtjev.

 1. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz obrazac prijave za dodjelu potpore za poslijediplomski studij, kandidati su u obvezi dostaviti dokaze kako slijedi:

 • dokaz o upisu na poslijediplomski studij,

 • diplomu o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju,

 • prijepis ocjena završenog sveučilišnog dodiplomskog studija ili preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, a ukoliko kandidat ima manji prosjek ocjena od 3,50, treba donijeti i potvrdu visokoškolske ustanove da je bio među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju,

 • prosječni mjesečni dohodak ostvaren po članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu što se dokazuje potvrdom o visini dohotka nadležne Porezne uprave,

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,

 • potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu,

 • pisanu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,

 • pisanu izjavu kandidata da nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom,

 • životopis,

 • opis i obrazloženje namjene za koju se potpora traži.

 1. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PRIJAVE PODNOSE

Prijave za dodjelu potpore za poslijediplomski studij dostavljaju se na adresu:

Osječko-baranjska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij
Osijek, Županijska 4/II

s naznakom “Natječaj za poslijediplomski studij”

Natječaj je objavljen 20. veljače 2018. godine i otvoren je do 22. ožujka 2018. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su dostupni za preuzimanje na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije (www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718) a isti se mogu dobiti i u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4/II.

 1. ODLUČIVANJE O PRIJAVI I KORIŠTENJE POTPORE

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Liste kandidata za dodjeljivanje potpore za poslijediplomski studij Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na internetskoj stranici Županije (www.obz.hr) najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli potpore s korisnikom se zaključuje ugovor o korištenju potpora za poslijediplomski studij. Financijska potpora isplaćuje se korisnicima u jednom iznosu isključivo po predočenju uplatnice, odnosno drugog dokumenta koji svjedoči o visini troškova (za akademsku godinu 2017./18.) za koje se potpora dodjeljuje.