Odbor

Odbor2024-03-01T12:10:54+01:00

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na Sveučilištu

Odbor za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prvi je puta imenovan 9. siječnja 2006. godine i brojio je 13 članova. Zadaci i nadležnost Odbora za kvalitetu određeni su Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na temelju članka 54. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 4. sjednici u akademskoj 2011./2012. godini održanoj 2. travnja 2012. godine pod točkom 6. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 54. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 2. sjednici u akademskoj 2013./2014. godini održanoj 28. studenoga 2013. godine pod točkom 11. dnevnog reda donio je Odluku o razrješenju i imenovanju članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 54. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 9. sjednici u akademskoj 2014./2015. godini održanoj 29. rujna 2015. godine pod točkom 12.4. dnevnog reda donio je Odluku o razrješenju i imenovanju članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 67. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 6. sjednici u akademskoj 2016./2017. godini, održanoj 28. ožujka 2017. godine, pod točkom 16. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju predsjednice i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 67. stavka 7. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članka 12. Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu te sukladno članku 37. Poslovnika Senata, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 2. sjednici u akademskoj 2017./2018. godini, održanoj 25. listopada 2017. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 66. stavka 7. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i članka 12. Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu te sukladno članku 37. Poslovnika Senata, pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 8. sjednici u akademskoj 2020./2021. godini, održanoj 26. svibnja 2021. godine, pod točkom 9. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 66. stavka 2. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i članka 12. Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu, a prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora od 13. prosinca 2021. godine, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 3. sjednici u akademskoj 2021./2022. godini, održanoj 20. prosinca 2021. godine, pod točkom 17., podtočkom 17.5. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju studentskih predstavnika za članove Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 64. stavka 1. podstavka 42.  te sukladno članku 65. stavku 6. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članka 12. Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 10. sjednici u akademskoj 2022./2023. godini, održanoj 19. srpnja 2023. godine, pod točkom 9. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 65. stavka 1. podstavka 42.  a na prijedlog Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta od 26. listopada 2023. godine, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 2. sjednici u akademskoj 2023./2024. godini, održanoj 29. studenoga 2023. godine, pod točkom 10. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju studentskih predstavnika za članove Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Prema članku 65. Statuta, donesenog 28. veljače 2023. godine, Odboru je izmijenjen naziv u Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na Sveučilištu.

Predsjednik

1. Prof. dr. sc. Tomislav Vinković, Fakultet agrobiotehničkih znanosti

Članovi – Sveučilište

2. Izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček Alduk, Građevinski i arhitektonski fakultet
3. Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
4. Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković, Katolički bogoslovni fakultet
5. Doc. art. Zlatko Kozina, Akademija za umjetnost i kulturu
6. Doc. dr. art. Katica Šubarić, Akademija za umjetnost i kulturu
7. Doc. dr. sc. Marija Jozanović, Odjel za kemiju
8. Doc. dr. sc. Vlatko Kopić, Medicinski fakultet
9. Jelena Pataki, Filozofski fakultet
10. Marina Holjenko, mag. iur., Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
11. Mihaela Grgić, Studentski zbor FFOS-a
12. Leo Tumbas, Studentski zbor FFOS-a

Članovi – vanjski dionici

13. Mato Božić, dipl.ing.agron., Žito d.d.
14. Ivan Ravlić, dipl.oec., Hrvatski zavod za zapošljavanje