FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

Poljoprivredni fakultet

  Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 55 48 01
  dekanat@fazos.hr
  www.fazos.unios.hr

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Građevinski fakultet

  Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 27 43 77
  gfos@gfos.hr
  www.gfos.unios.hr

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku

  Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 46 00
  etf@etfos.hr
  www.ferit.unios.hr

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Prehrambeno-tehnološki fakultet

  Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 43 00
  office@ptfos.hr
  www.ptfos.unios.hr

MEDICINSKI FAKULTET

Medicinski fakultet

  Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 51 28 00
  ured@mefos.hr
  www.mefos.unios.hr

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

  Crkvena ulica 21, Osijek, Hrvatska
  +385 31 399 600
  info@fdmz.hr
  http://www.fdmz.hr

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Odjel za biologiju

  Ulica Cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 39 99 00
  info@biologija.unios.hr
  www.biologija.unios.hr

ODJEL ZA KEMIJU

Odjel za kemiju

  Ulica Cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 39 99 50
  info@kemija.unios.hr
  www.kemija.unios.hr

FAKULTET PRIMIJENJENE MATEMATIKE I INFORMATIKE

Odjel za matematiku

  Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 48 00
  math@mathos.hr
  www.mathos.unios.hr

ODJEL ZA FIZIKU

Odjel za fiziku

  Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 23 27 00
  ured@fizika.unios.hr
  www.fizika.unios.hr

EKONOMSKI FAKULTET

  Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 44 00
  ured@efos.hr
  www.efos.unios.hr

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

  Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 32 17 00
  helpdesk@foozos.hr
  https://www.foozos.hr

FILOZOFSKI FAKULTET

Filozofski fakultet

  Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 21 14 00
  helpdesk@ffos.hr
  www.ffos.unios.hr

PRAVNI FAKULTET

Pravni fakultet

  Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 45 00
  office@pravos.hr
  www.pravos.unios.hr

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU

Katoličko bogoslovni fakultet u Đakovu

  Petra Preradovića 17, 31400 Đakovo, Hrvatska
  +385 31 80 24 00
  tajnistvo@djkbf.hr
  www.djkbf.unios.hr

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Akademija za umjetnost i kulturu

  Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 25 33 33
  uaos@uaos.hr
  www.uaos.unios.hr

KINEZIOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

Kineziološki fakultet Osijek

  Drinska 16a, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 559 300
  referada@kifos.hr
  www.kifos.hr

FAKULTET TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA U POŽEGI

  Vukovarska 17, 34000 Požega, Hrvatska
  +385 34 271 018
  ured@vup.hr
  http://www.ftrr.hr/

GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA

Gradska i Sveučilišna knjižnica Osijek

  Europska avenija 24, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 21 12 18
  gisko@gskos.hr
  www.gskos.unios.hr

STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU

Studentski centar u Osijeku

  Istarska 5, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 06 60
  ured@stucos.hr
  www.stucos.unios.hr

STUDENTSKI DOM U ĐAKOVU

  Petra Preradovića 17, 31400 Đakovo, Hrvatska
  +385 31
  grgo.grbesic@gmail.com
  www.djkbf.unios.hr

SVEUČILIŠNI CENTAR ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

Sveučilišni centar za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

  Cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 41 84
  kvaliteta@unios.hr
  www.unios.hr/kvaliteta

SVEUČILIŠNI CENTAR ZA BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKU GRAĐU
O JOSIPU JURJU STROSSMAYERU I CRKVENOJ POVIJESTI

Ovaj centar je znanstvenoistraživačka sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja obavlja znanstvenoistraživački rad u društvenim i humanističkim znanostima i interdisciplinarnom području znanosti odnosno istraživanja u području umjetnosti, koja su povezana s istraživanjem Strossmayerova života i djela te srodnih tema iz crkvene povijesti.

Misija Centra

Misija Centra je sustavno prikupljanje svih Strossmayerovih djela (objavljenih i neobjavljenih), izrada retrospektivne i praćenje tekuće bibliografije o Strossmayeru te sustavno istraživanje arhivske građe o njemu i o crkvenoj povijesti uopće. Posebnost takvog rada je u tome što bi se bibliografija i arhivski izvori povezivali unakrsno u jednoj datoteci.

Zadaće Centra

Zadaća Centra je uspostavljanje datoteke koja bi imala međunarodni karakter i povezivala sve bibliografske jedinice (i cjelovite dokumente u prijepisu i presliku koji bi se nalazili u arhivima u Hrvatskoj i inozemstvu) s Hrvatskim povijesnim institutom u Rimu, kao i drugim znanstvenim i sveučilišnim ustanovama čija je djelatnost kompatibilna sa zadaćom Centra.

Osim izučavanja Strossmayerova života i djela i srodnih tema iz regionalne i opće crkvene povijesti, zadaća Centra je dati osobit doprinos očuvanju hrvatske kulturne baštine i hrvatskog identiteta, a istovremeno i doprinos hrvatskom visokom obrazovanju.

Na temelju prikupljenih podataka i dokumenata Centar bi objavljivao odgovarajuće znanstvene radove u tiskanom i elektroničkom obliku. Centar bi bio pouzdana i prepoznatljiva znanstvena ustanova prepoznata na nacionalnoj i međunarodnoj razini, posebno na području jugoistočne i srednje Europe.

TERA TEHNOPOLIS D.O.O.

Tera Tehnopolis d.o.o.

  Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 25 10 00
  ured@tera.hr
  www.tera.unios.hr

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE OSIJEK D.O.O.

Obnovljivi izvori energije d.o.o.

  Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 55 49 08
  oieosijek@gmail.com
  www.oieo.eu