Povelja i kodeks2023-04-24T13:47:53+02:00
Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača su dokumenti Europske komisije čiji je cilj osigurati ista prava za istraživače, bez obzira na to u kojoj su europskoj državi uposleni.

Europska povelja definira prava i obveze istraživača i organizacija u kojim oni rade, a Kodeks o zapošljavanju istraživača upućuje na jednakost postupka zapošljavanja prema svim istraživačima u Europi i povećanje transparentnosti procesa novačenja i zapošljavanja.

U svibnju 2010. Sveučilište u Osijeku je potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača, čime se obvezalo poštivati načela Povelje i Kodeksa te uskladiti svoje pravne akte s načelima Povelje i Kodeksa.

Strategija ljudskih resursa za istraživače (Akcijski plan) predstavlja sažetak interne analize Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (tablica “A Human Resources Strategy for Researchers Incorporating the Charter&Code”).

Samovrednovanje aktivnosti definiranih Akcijskim planom 2012. godine provedeno je tijekom 2014. i početkom 2015. godine. Izvješće o provedenim aktivnostima dovršeno je 23. veljače 2015. godine. Na Izvješću je radila radna skupina koju čine Uprava Sveučilišta, pročelnica Centra za kvalitetu Sveučilišta, voditeljica Odsjeka za kvalitetu Sveučilišta i prodekani za znanost sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Analizom Akcijskog plana iz 2012. godine radna skupina razmotrila je koje će od navedenih zadataka nastaviti inicirati i provoditi te je zadatke obrazložila u sklopu samovrednovanja. Sa svrhom uvida u ostvarene aktivnosti Sveučilišta Izvješće o provedenim aktivnostima poslano je Europskoj Komisiji na komentar u veljači 2015. godine. U srpnju 2015. godine Europska Komisija je Sveučilištu produžila logo izvrsnosti kao potvrdu kontinuiranog rada i napretka u znanstveno-istraživačkom radu.

Excellence in research

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave