Studentske udruge2023-05-25T14:26:22+02:00

Studenti mogu osnivati udruge i druge studentske organizacije na Sveučilištu u Osijeku i znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta u Osijeku i Pravilnikom o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija.

Studentska udruga jest udruga građana osnovana sukladno Zakonu o udrugama čije većinsko članstvo čine studenti i čija je djelatnost vezana uz zadovoljavanje studentskih potreba na području visokog obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravlja, ekologije i drugih područja od interesa za studente i koja je upisana u evidenciju studentskih organizacija.

Na Sveučilištu u Osijeku djeluju sljedeće studentske organizacije:

«Biti Bolji» Udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi
Djelatnosti studentske udruge: organiziranje radionica, seminara, predavanja, okruglih stolova, stručnih skupova, tribina, posjete poduzetnicima i drugim institucijama, promocija i ostalih događanja o problemima i temama koji su ciljevi udruge; organiziranje smotra, sajmova i drugih događanja za mlade ljude kojima se potiču njihove ideje, poduzetništvo, održivi razvoj i kreativnost; organiziranje aktivnosti, edukacija i poticanje na usavršavanje članova; povezivanje i okupljanje mladih i poduzetnika zainteresiranih za zajednički rad i realizaciju različitih projekata na području djelovanja udruge; izdavanje knjiga, časopisa, glasila, priručnika, brošura i letaka iz djelatnosti udruge, sukladno Zakonu o izdavačkoj djelatnosti; briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova; predlaganje projekata značajnih za područje na kojem djeluje, kao i šire; promicanje razvoja društvenog poduzetništva; promicanje razvoja socijalnog poduzetništva; socijalna pomoć i podrška te socijalne usluge; poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih; prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći; očuvanje prirode i zaštita okoliša; poticanje volonterstva; proizvodnja medijskih sadržaja; promicanje društvene solidarnosti; izvedbene i vizualne umjetnosti; audiovizualna djelatnost; potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama; razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja; poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju; odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdravog načina života i očuvanje prirode; održivi gospodarski razvoj; ostvarivanje suradnje s jedinicama lokalne uprave i područne samouprave, kao i s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu; pružanje rekreativnih i turističkih obilazaka; promidžba; pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jela na proslavama i manifestacijama koje u promidžbeno-turističke svrhe organiziraju turističke zajednice ili jedinice lokalne samouprave.
Centar za poticanje izvrsnosti CIPOS
Djelatnosti studentske udruge: razvoj sredstava i alata kojima će se ispunjavati svrha osnivanja Udruge, suradnja s organizacijama, poslovnim subjektima i institucijama, projekti poduzetničkog karaktera, nabavka i pružanje usluga kojima Udruga ostvaruje ciljeve te ostale aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge.
Đakovačka udruga studenata - ĐUS
Djelatnosti studentske udruge: pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava, organiziranje tribina, skupova, seminara i sl., organiziranje izleta i putovanja, izdavanje publikacija poput periodičkih časopisa ili biltena za potrebe studenata i Udruge, organiziranje prigodnih kulturno-umjetničkih, športskih i drugih programa, ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Udruge.
Erasmus Student Network Osijek
Djelatnosti studentske udruge: promicanje interesa međunarodnih studenata te zastupanje potreba studenata na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, prezentacije programa studentske mobilnosti na sastavnicama Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, pomoć dolaznim studentima pri dolasku u Osijek, organizacija tematskih večeri, kulturnih događanja, zabavno-edukativnih putovanja i sportskih događaja za dolazne studente, pomoć odlaznim studentima pri prijavi prakse ili razmjene, promocija Erasmus programa.
Europska medicinska studentska asocijacija Osijek - EMSA Osijek
Djelatnosti studentske udruge: sakupljanje i obrađivanje informacija o medicinskoj edukaciji i ostalim akademskim, kulturnim, etičkim i socijalnim aspektima medicine, stvaranje informacijske baze u suradnji s ostalim udrugama, suradnja s ostalim studentskim udruženjima, poticanje znanstvene inicijative studenata Medicinskog fakulteta u Osijeku, poticanje ostalih aktivnosti studentskog tijela bilo na kulturnom bilo na športskom planu, omogućavanje što bolje povezanosti studenata medicine u Gradu Osijeku na znanstvenom, edukacijskom, kulturnom i športskom planu, te poticanje suradnje studenata medicine u Osijeku sa svojim kolegama u Europi i u svijetu u vidu studentskih razmjena.
Europska udruga studenata prava – ELSA Osijek
Djelatnosti studentske udruge: razmjena studentskih praksi, organiziranje seminara, konferencija, pravnih škola, organizacija tribina, predavanja i okruglih stolova o pravnim temama, izdavanje znanstvenih publikacija, natjecanja u simuliranim sudskim procesima i drugo.
Financijski impuls - FIM
Djelatnosti studentske udruge: organiziranje projekata i tečajeva za svoje članove, organiziranje predavanja, seminara i konferencija, suradnja s istim ili sličnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.
Germanistička udruga studenata Germanismus
Djelatnosti studentske udruge: organizacija skupova, zajedničkih aktivnosti članova Udruge, edukacijskih putovanja, razmjena studenata, međunarodna suradnja s udrugama sličnih ciljeva i interesa te posjećivanje stručnih studentskih skupova i konferencija u zemlji i inozemstvu, izdavanje glasila Udruge, organiziranje promotivnih akcija u gimnazijama i ostalim srednjim školama s ciljem informiranja učenika o studiju germanistike na Filozofskom fakultetu – germanističkom odjelu Sveučilišta u Osijeku, te suradnja sa studentskim i nevladinim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Hrvatska akademska zajednica – HAZ
Djelatnosti studentske udruge: raspravljanje i zauzimanje stavova o politikama visokog obrazovanja i znanosti; informiranje javnosti o studentskim pravima; zastupanje studentskih interesa; zauzimanje stajališta o pitanjima znanstvenog podmlatka; okupljanje relevantnih dionika u visokom obrazovanju, posebice studenata, diplomiranih studenata (alumni), profesora i nastavnika, asistenata, doktoranda, čelnika visokih učilišta te Ministarstva znanosti i obrazovanja; promicanje obrtništva i poduzetništva; organiziranje seminara i predavanja, izložba, kulturnih i znanstvenih tematika; razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje rad studenata; izdavanje vlastitih glasila i časopisa; jačanje suradnje sa srodnim studentskim i akademskim organizacijama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Europi te u ostalim državama u kojima živi hrvatska zajednica.
Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti - IAESTE
Djelatnosti studentske udruge: razmjena studenata s istovrsnim organizacijama iz inozemstva u svrhu obavljanja stručne prakse vezane uz njihov studij, organiziranje prihvata, smještaja stranih studenata te popratnih sadržaja, bez profita, ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim, istovrsnim i srodnim organizacijama, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova, obavljanje drugih poslova koji pridonose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom.
Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji – Andizet
Djelatnosti studentske udruge: djelovanje na unapređivanju znanstveno-istraživačkog rada na području društvenih, humanističkih, umjetničkih i interdisciplinarnih; poticanje i promicanje znanstvenih i stručnih projekata i pomoć u uključivanju mladih istraživača u iste; razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad znanstvenika, umjetnika i studenata; organiziranje i realiziranje kulturnih, umjetničkih, znanstvenih i informacijskih projekata; uspostavljanje i izgradnja umrežene (digitalne) platforme dionika kreativne industrije; razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad drugih udruga čije djelatnosti direktno ili indirektno mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva udruge; vertikalno i horizontalno povezivanje kulturnih dionika, djelatnika i djelatnosti te kreatora javnih kulturnih politika; unaprjeđenje komunikacije dionika kreativnih industrija s obzirom na njihov stupanj međuzavisnosti; uspostavljanje resursa kulturnih aktivnosti iz područja znanosti, kulturne baštine, izvedbene umjetnosti, vizualne umjetnosti, književno-nakladničke djelatnosti, audio-vizualne djelatnosti, medijske kulture, interdisciplinarne kulturne umjetničke djelatnosti; proučavanje, zaštita i promicanje kulturne baštine RH; organiziranje istraživanja javnog mnijenja (prikupljanje i analiza stajališta građana RH); organiziranje aktivnosti u svrhu uključivanja građana u društveni i kulturni kreativni život; promicanje i populariziranje kreativnih aktivnosti te znanosti i njezinih dostignuća.
Klub studenata informacijskih znanosti Libros
Djelatnosti studentske udruge: pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava posredovanjem u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija, organiziranje skupova, seminara i sl., organiziranje stručnih izleta i putovanja vezanih uz struku, suradnja s Odsjekom za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, te ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Kluba.
Medicinska osječka udruga studenata - MODUS
Djelatnosti studentske udruge: pisanje članaka biomedicinskog karaktera, kompletna priprema, tisak studentskog glasila, kao i promocija časopisa, iznošenje problematike vezane za studente Medicinskog fakulteta u Osijeku, te promicanje njihovih interesa i ideja, podizanje svijesti o studiranju među studentima svih godina, zaštita studentskih prava, organiziranje studentskih i športskih aktivnosti, promicanje kulturnih, obrazovnih i športskih vrijednosti u RH, suradnja sa sličnim studentskim organizacijama, suradnja sa svim hrvatskim i inozemnim biomedicinskim udrugama i klubovima, organizacija stručnih, znanstvenih, kulturno-umjetničkih i drugih programa, organizacija susreta, putovanja, seminara edukativnog karaktera, te podizanje ugleda i časti Udruge.
Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska - CroMSIC
Djelatnosti studentske udruge: popularizacija svih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja široj populaciji; promicanje nenasilja i izgradnja mira, promicanje društvene solidarnosti, razvoj lokalne zajednice, razvoj civilnog društva kroz volonterstvo; pravo na pristup informacijama, suzbijanje i zaštita od diskriminacije u području obrazovanja; međunarodna suradnja (razvojna suradnja, međunarodna prijateljstva) i mobilnost u obrazovanju putem organiziranja stručne prakse i edukacije; dodatna edukacija studenata medicine i međunarodna suradnja studenata medicine; organiziranje predavanja i seminara u cilju preventivnog djelovanja na unapređenju i zaštiti zdravlja; dobrovoljno darivanje krvi.
Međunarodna udruga studenata povijesti - ISHA
Djelatnosti studentske udruge: poticanje razmjene ideja u svim područjima historijskog obrazovanja i istraživanja, okupljanje i održavanje kontakta s članovima udruge i članovima drugih podružnica ISHA organizacije, uređivanje i objavljivanje popularno-znanstvenog časopisa studenata povijesti i drugih društvenih i humanističkih znanosti Essehist, organizacija seminara, konferencija i drugih akademskih aktivnosti.
META – OGLAŠAVAJ SVE, CILJAJ SVE
Djelatnosti studentske udruge: organiziranje projekata; organiziranje predavanja, okruglih stolova, tribina, seminara i konferencija; odnosi s javnošću; suradnja s trgovačkim društvima i sudjelovanje pri rješavanju konkretnih zadataka i kako bi se stekla dodatna praksa studenata, odnosno članova udruge; organiziranje stručnih ekskurzija sukladno posebnim propisima i neformalnog druženja za svoje članove; suradnja sa istim ili sličnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.
Poduzetnici bez granica - EWoB
Djelatnosti studentske udruge: promicanje i razvoj volonterstva; promicanje razvoja socijalnog poduzetništva; razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja; izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje; poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju; organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara; uključivanje studenata u rješavanje problema poduzetničke prakse u profitnom i neprofitnom sektoru; organiziranje tribina, skupova, seminara i sl.; organiziranje stručnih izleta i putovanja sukladno posebnom propisu; suradnja s drugim fakultetima unutar i izvan Sveučilišta; razrada i prijava projektnih ideja.
Savez osječkih studenata - SOS
Djelatnosti studentske udruge: zalaganje za boljitak studentskog života, pružanje pomoći studentima i usmjeravanje prema udruživanju u cilju poboljšanja studentskog statusa, suradnja s državnim institucijama i ustanovama i fakultetima, te drugim udrugama u cilju promicanja prava studenata, sudjelovanje u programima koji se provode u cilju unaprjeđenja studentskog standarda.
Sekcija za anesteziologiju - AneziOs
Djelatnosti studentske udruge: širenje znanja iz područja biomedicine i zdravstva i srodnih znanosti; unapređivanje tih znanja u teoriji i praktičnoj primjeni; suradnja sa sekcijama drugih medicinskih fakulteta te društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu; promocija medicine kroz organiziranje stručnih predavanja, radionica i javnih akcija; nabava literature iz područja biomedicine i zdravstva i srodnih znanosti; organiziranje tečajeva za članove sekcije te stručno i profesionalno usavršavanje.
Sekcija za endokrinologiju i dijabetologiju - ENDOS
Djelatnosti studentske udruge: širenje znanja iz područja biomedicine i zdravstva i srodnih znanosti; unapređivanje tih znanja u teoriji i praktičnoj primjeni; suradnja sa sekcijama drugih medicinskih fakulteta te društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu; promocija medicine kroz organiziranje stručnih predavanja, radionica i javnih akcija; nabava literature iz područja biomedicine i zdravstva i srodnih znanosti; organiziranje tečajeva za članove sekcije te stručno i profesionalno usavršavanje.
Sekcija za fiziologiju i imunologiju – FizIOS
Djelatnosti studentske udruge: prevencija, edukacija, obrazovanje, biomedicina i zdravstvo, širenje znanja iz područa biomedicine i zdravstva i srodnih znanosti; unapređivanje tih znanja u teoriji i praktičnoj primjeni; suradnja sa sekcijama drugih medicinskih fakulteta te društvima i organizacljama u zemlji i inozemstvu; promocija medicine kroz organiziranje stručnih predavanja, radionica i javnih akcija; organiziranje tečajeva za članove sekcije te stručno i profesionalno usavršavanje.
Sekcija za psihijatriju – PsyOs
Djelatnosti studentske udruge: širenje znanja iz područja biomedicine i zdravstva i srodnih znanosti; unapređivanje tih znanja u teoriji i praktičnoj primjeni; suradnja sa sekcijama drugih medicinskih fakulteta te društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu; promocija medicine kroz organiziranje stručnih predavanja, radionica i javnih akcija; nabava literature iz područja biomedicine i zdravstva i srodnih znanosti; organiziranje tečajeva za članove sekcije te stručno i profesionalno usavršavanje.
Student 3P Hrvatska
Djelatnosti studentske udruge: izdavanje studentskih iskaznica za putovanje s popustom, organiziranje tribina i seminara, organizacija edukativnih putovanja i kampova.
Studentska sekcija za ginekologiju i opstetriciju - GINOS
Djelatnosti studentske udruge: širenje znanja iz područja biomedicine i zdravstva i srodnih znanosti; unapređivanje tih znanja u teoriji i praktičnoj primjeni; suradnja sa sekcijama drugih medicinskih fakulteta te društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu; promocija medicine kroz organiziranje stručnih predavanja, radionica i javnih akcija; nabava literature iz područja biomedicine i zdravstva i srodnih znanosti; organiziranje tečajeva za članove sekcije te stručno i profesionalno usavršavanje.
Studentska sekcija za pedijatriju
Djelatnosti studentske udruge: širenje znanja iz područja biomedicine i zdravstva i srodnih znanosti; unapređivanje tih znanja u teoriji i praktičnoj primjeni; suradnja sa sekcijama drugih medicinskih fakulteta te društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu; promocija medicine kroz organiziranje stručnih predavanja, radionica i javnih akcija; nabava literature iz područja biomedicine i zdravstva i srodnih znanosti; organiziranje tečajeva za članove sekcije te stručno i profesionalno usavršavanje.
Studentska sportska udruga – PRIMOS
Djelatnosti studentske udruge: sportsko natjecanje; sportska poduka; sportska rekreacija, organizacija i provođenje sportskih natjecanja i manifestacija; organiziranje sportskih i edukativnih projekata, kampova i manifestacija za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem; promocija sporta i zdravog načina življenja; sudjelovanje na sportskim događajima humanitarnog karaktera.
Studentska športska udruga – Sport MEDOS
Djelatnosti studentske udruge: promicanje sporta na fakultetima, osiguravanje uvjeta za trening članovima, briga o stručnom i pedagoškom usavršavanju članova, briga o unaprjeđenju stručnog kadra i njegovom školovanju, osiguravanje nesmetanog natjecanja, suradnja s drugim studentskim udrugama i društvima, te drugim sportskim klubovima i udrugama, te obavljanje drugih zadaća utvrđenih Statutom, drugim propisima i pravilima, a od interesa su za studentski sport u Republici Hrvatskoj.
Studentska udruga Akademis
Djelatnosti studentske udruge: izdavanje članskih iskaznica za putovanja s popustom, te ostvarivanje drugih popusta, organiziranje tribina i seminara, organizacija edukativnih putovanja i kampova sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu i organiziranje humanitarnih akcija.
Studentska udruga mladih astronoma - TARDIS
Djelatnosti studentske udruge: unapređenje uvjeta ostvarivanja programa za područje astronomije u javnim potrebama u tehničkoj kulturi, kulturi i znanosti u Republici Hrvatskoj; obrazovanje i upoznavanje studenata i članova Udruge o astronomiji kao znanosti; organiziranje radionica i predavanja vezanih uz astronomiju; organiziranje promatranja neba.
Studentska udruga mladih lidera Osijek
Djelatnosti studentske udruge: međunarodne studentske prakse, organiziranje kulturnih manifestacija i organiziranje seminara i konferencija na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini, otvorenog i zatvorenog tipa.
Studentski književni klub Aleph
Djelatnosti studentske udruge: pomaganje studentima u ostvarivanju njihovih prava posredovanjem u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija, organiziranje skupova, seminara i sl., organiziranje stručnih izleta i putovanja vezanih za promicanje kulture te ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Kluba.
Studentski športski klub FOOZOS
Djelatnosti studentske udruge: potiče i promiče šport na Visokoj učiteljskoj školi, osigurava uvjete svojim članovima za trening, brine o stručnom i pedagoškom usavršavanju članova, brine o unaprjeđenju stručnog kadra i njegovom školovanju, osigurava nesmetano natjecanje, surađuje s drugim studentskim klubovima i društvima, te drugim športskim klubovima i udrugama, te obavlja i druge zadaće koje su utvrđene ovim Statutom, drugim propisima i pravilima, a od interesa su za studentski šport u Republici Hrvatskoj.
Športska udruga Pravos
Djelatnosti studentske udruge: utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa i TZK-a na fakultetu, planira i programira športske i rekreacijske aktivnosti na fakultetu, sudjeluje u radu Studentskog športskog saveza Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sudjeluje u stvaranju optimalnih uvjeta za provedbu nastave TZK-a i športa na fakultetu i sveučilištu, obavlja druge poslove i zadaće koje proizlaze iz ostvarivanja ciljeva Udruge.
Udruga duhovnost osječkih studenata - DUHOS
Djelatnosti studentske udruge: organiziranje duhovnih susreta, duhovnih vježbi, seminara i formacija, volontiranje među bolesnima, starima i nemoćnima, organizacija tečajeva, kulturna i umjetnička djelatnost, organiziranje druženja, organiziranje prezentacija umjetničkih ostvarenja članova, ostalih suradnika i prijatelja, poticanje i pomaganje članova da sudjeluju u duhovnim, obrazovnim, kulturnim i sportskim priredbama udruge, poticanje i organiziranje vlastite izdavačke djelatnosti, organiziranje skupova, simpozija, okruglih stolova, tribina, savjetovanja, održavanje međunarodnih kontakata sa sličnim udrugama u svijetu i druge djelatnosti utvrđene Statutom.
Udruga Interaktiva
Djelatnosti studentske udruge: organizacija projekata, seminara, radionica te aktivnosti kojima se promiću neformalno i cjeloživotno obrazovanje vezano uz ljudska prava, nenasilje među djecom, mladima i odraslima, razvoj civilnog društva, građanskih vrijednosti i ekološke osviještenosti za građane.
Udruga stanara studentskih domova u Osijeku - DOMOS
Djelatnosti studentske udruge: poticanje i promicanje međusobnog druženja, razmjena znanja i iskustava stanara studentskih domova u svrhu poboljšanja studentskog standarda u Osijeku, suradnja s domaćim i inozemnim sveučilištima.
Udruga studenata - AIESEC Osijek
Djelatnosti studentske udruge: međunarodna razmjena studenata, organizacija edukacijskih seminara na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini, projekti poduzetničkog karaktera, humanitarni rad te ostale aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge.
Udruga studenata biologije ZOA
Djelatnosti studentske udruge: poticanje istraživačke djelatnosti u biologiji, organiziranje stručnih izleta i putovanja, organizacija tribina, skupova, seminara, pokretanje projekata koji imaju za cilj unaprjeđenje biologije i studentskog života, pokretanje projekata koji imaju za cilj unaprjeđenje očuvanja i zaštite prirode i bioraznolikosti, promocija struke u sredstvima javnog priopćavanja, sudjelovanje na skupovima, seminarima koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću udruge, pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava kroz posredovanje i komunikaciju između studenata i upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija, aktivna suradnja i sudjelovanje u akcijama i programima sa studentskim organizacijama u Republici Hrvatskoj i svijetu, organiziranje prigodnih kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih programa, te ostale djelatnosti.
Udruga studenata – EU informacije, mogućnosti i održivost - ERUDIO
Djelatnosti studentske udruge: razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja; cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih; izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje; potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama; odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture; odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava; poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju; odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta; odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode; međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju; organiziranje projekata; organiziranje predavanja, seminara, radionica, okruglih stolova, tribina i konferencija; organiziranje stručnih ekskurzija sukladno posebnim propisima; odnosi s javnošću; suradnja s trgovačkim društvima, obrtima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; suradnja s vladinim i nevladinim domaćim i međunarodnim organizacijama i udrugama.
Udruga studenata Građevinskog fakulteta Osijek - SGFOS
Djelatnosti studentske udruge: uključivanje studenata u rješavanje problema građevinske prakse, organiziranje konferencija, skupova, seminara i sl., organiziranje stručnih izleta, suradnja s drugim fakultetima unutar i izvan Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri
Djelatnosti studentske udruge: promicanje i unapređivanje odgoja i obrazovanja, sudjelovanje u znanstvenim i znanstveno-nastavnim aktivnostima Fakulteta kao i u svim redovitim i izvanrednim inicijativama studenata i nastavnika Fakulteta; organizacija i sudjelovanje u kulturno-umjetničkim aktivnostima (izložbe, seminari, predavanja, predstave i sl.); promicanje volonterstva, organiziranje humanitarnih i socijalno inkluzivnih akcija i manifestacija; informiranje javnosti o radu Udruge putem medija te informiranje mladih o društveno važnim temama; jačanje stručne suradnje i uspostavljanje kontakta sa sličnim organizacijama širom Hrvatske i svijeta, organizacija i sudjelovanje u zajedničkim znanstveno-stručnim aktivnostima i druženjima i profesionalno usavršavanje članova, te sudjelovanje u međunarodnim projektima; izdavanje časopisa, godišnjaka i sl. iz područja svojih djelatnosti.
Udruga studenata prava Legos
Djelatnosti studentske udruge: pisanje članaka i radova na području društvenih i humanističkih znanosti s naglaskom na pravnu znanost, organiziranje studentskih, športskih i ostalih aktivnosti, suradnja sa studentskim i građanskim udrugama i organizacijama, organizacija znanstvenih, stručnih, kulturno-umjetničkih i drugih programa, popularizacija pravne znanosti i njezinih grana, očuvanje ugleda i časti Pravnog fakulteta u Osijeku i njegovih studenata te očuvanje ugleda i časti udruge.
Udruga studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek - USPOS
Djelatnosti studentske udruge: potiče i promiče pedagošku misao u akademskoj zajednici i u javnosti, suradnja s Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta Osijek, drugim odsjecima i organizacijama na fakultetu, sveučilištu i šire, pruža podršku studentima pedagogije i da informira studente o stipendijama, stručnoj praksi, skupovima, kongresima i drugim događanjima iz područja pedagogije, potiče razmjenu ideja u svim područjima pedagogijskog obrazovanja i istraživanja, surađuje s drugim studentskim udrugama i društvima, te drugim udrugama, potiče članove na organiziranje seminara, konferencija i ostalih akademskih aktivnosti, organizira i planira akademske susrete, izlete i putovanja, potiče članove na volonterski rad, izdaje publikacije, periodeike, audio-vizualne zapise i druge promotivne materijale u skladu s ciljevima i djelatnostima Udruge, organizira humanitarne akcije i obavlja i druge zadaće koje su utvrđene Statutom, drugim propisima i pravilima.
Udruga studenata Prehrambeno–tehnološkog fakulteta u Osijeku ¬ F.I.S.E.C.
Djelatnosti studentske udruge: razmjena studentskih praksi u zemlji i inozemstvu koja omogućava razmjenu studenata i stjecanje stručnog radnog iskustva, održavanje tribina, seminara i konferencija, suradnja s domaćim i inozemnim sveučilištima, organiziranje i sudjelovanje u športskim aktivnostima, realizacija znanstveno-stručnih projekata te sve ostale aktivnosti koje Generalna skupština usvoji.
Udruga studenata sestrinstva Osijek - USSO
Djelatnosti studentske udruge: educiranje populacije bolesnih ili zdravih ljudi koristeći se metodama predavanja i radionica, osiguravanjem pisanog materijala (brošura) o zadanim temama, predstavljanjem postera, međusobna pomoć studenata u vezi s kvalitetnijim studiranjem, upoznavanje šire populacije sa zdravim načinom života u svrhu očuvanja zdravlja, promoviranje Medicinskog fakulteta u Osijeku i sestrinstva kao struke, humanitarne akcije, te ostale djelatnosti.
Udruga studenata socijalnog rada - SOCOS
Djelatnosti studentske udruge: poticanje obrazovanja za demokratsko građanstvo, poticanje sudioničke demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju, promicanje nenasilja i izgradnja mira, zaštita interesa civilnih stradalnika i njihovih obitelji, razvoj na prevenciji nasilja među djecom i mladima, razvoj na prevenciji nasilja u obitelji, razvoj na prevenciji nasilja u vezama, promicanje i razvoj volonterstva, promicanje društvene solidarnosti, razvijanje interkulturalnog dijaloga, praćenje javnih politika i javno zagovaranje, razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice, poticanje kritičke rasprave u medijima, zaštita prava nacionalne manjine, ostvarivanje međunarodnih prijateljstava, izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija, umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja, pomoć i podrška: starijim osobama, osobama s invaliditetom, djeci, mladima, osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, obitelji, azilantima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja; savjetovanje i pomaganje, psihosocijalna podrška, prevencija nasilja, prevencija ovisnosti, stručna pomoć i podrška, rad na zaštiti okoliša.
Udruga studenata sociologije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - SOCIOS
Djelatnosti studentske udruge: stručni rad i istraživanje – duštvene znanosti, razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode, međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju, obrazovanje za demokratsko građanstvo, praćenje javnih politika i javno zagovaranje, razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice, organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija, popularizacija znanosti.
Udruga za audiovizualnu djelatnost i medijsku kulturu Lumen art media – Lumen art
Djelatnosti studentske udruge: proizvodnja i distribucija audiovizualnih djela, sukladno posebnom propisu, nakladništvo putem Internet portala i Internet radija, nakladništvo putem Internet televizije, sukladno zakonu o elektroničkim medijima, vođenje internet portala udruge, sukladno posebnom propisu, informiranje i izvještavanje javnosti o djelatnostima i događanjima iz glazbenog, društvenog i kulturnog života te zabavnih sadržaja, produkcija video emisije u formatu podcasta na društvenim mrežama i medijima, sukladno posebnom propisu, promicanje i organiziranje kulturnih, zabavnih i ostalih manifestacija, promicanje glazbene, produkcijske, fotografske i video djelatnosti, video snimanje iz zraka, video snimanje, fotografska umjetnost, održavanje i organiziranje predavanja, seminara i tečajeva te druge oblike tehničko – kulturno izražavanja i edukacije.
Udruga za poboljšanje kvalitete studentskog života studenata Ekonomskog fakulteta u Osijeku – Studentsko Sunce
Djelatnosti studentske udruge: poticanje članova na zajedništvo i zajedničku suradnju u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa u okviru udruge, organizacija radionica, predavanja, seminara, tečajeva i druženja članova, poticanje članova na postizanje što boljih rezultata, pribavljanje potrebne literature, podizanje svijesti članova udruge o kulturnim događanjima grada Osijeka, iniciranje otvaranja novih podružnica ili ogranaka na drugim lokacijama i tehnički i materijalno, te pomaganje njihovog rada i ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave