Prava i mogućnosti2023-10-02T09:38:06+02:00

BROŠURA ZA SADAŠNJE I BUDUĆE STUDENTE S INVALIDITETOM Koordinacije pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju.

Postoji širok spektar prava koja izviru iz visokoškolskog obrazovanja, a odnose se na studente s invaliditetom.

Kandidatima sa 60 postotnim i višim tjelesnim oštećenjem omogućuje se upis na studijske programe izvan redovne kvote, bez obzira na položaj na rang-listi, ukoliko prijeđu razredbeni prag, tj. polože sve ispite obveznoga i izbornoga dijela državne mature koji su uvjet za upis na pojedine studijske programe te, tamo gdje je to potrebno, polože i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište.

Ovisno o vrsti tjelesnog oštećenja, maturanti s invaliditetom imaju pravo na  prilagodbu ispitne tehnologije prilikom pisanja ispita državne mature. Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku propisuje kako student s invaliditetom, u skladu s općim aktom Sveučilišta odnosno sveučilišne sastavnice, može studirati prema prilagođenim uvjetima pohađanja studija, a sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice obvezne su osigurati prilagođen pristup na rješavanje specifičnih potreba studentima s invaliditetom na ispitima.

Redoviti studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50 % tjelesnog oštećenja) imaju pravo na izravan smještaj u studentskom domu. Dodatne bodove ostvaruju studenti s utvrđenim postotkom tjelesnog oštećenja manjim od 60%. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 63/19).

Redoviti studenti s tjelesnim oštećenjem od najmanje 60% mogu ostvariti i pravo naknade dijela troškova prijevozaPravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (NN, broj 23/15).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku redovito nekoliko sveučilišnih stipendija rezervira za studente s invaliditetom. Studentima s invaliditetom upisanima na poslijediplomske sveučilišne studije stipendije dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Sastavnice Sveučilišta u Osijeku, ukoliko se ukaže potreba, imaju mogućnost svojim studentima samostalno angažirati studente-asistente i financirati ih preko studentskih ugovora o radu.

Prilagođen pristup polaganja ispita državne mature

Osnovno što budući studenti s invaliditetom trebaju znati jest da imaju pravo na prilagođen pristup polaganja ispita državne mature, a kandidatima sa 60 postotnim i višim tjelesnim oštećenjem omogućuje se izravan upis na studijske programe na visokim učilištima izvan redovne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag.

Prijeđenim pragom se smatraju položeni ispiti državne mature koji su uvjet za upis pojedinih studijskih programa.

Visinu razredbenoga praga određuju visoka učilišta.

Kako bi kandidat ostvario ovo pravo dužan je Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje preporučenom poštom poslati rješenje o stupnju tjelesnoga oštećenja izdano od Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Rješenje je potrebno pravovremeno poslati na adresu:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Središnji prijavni ured
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Više informacija o upisima, kao i rok za slanje rješenja za svaku godinu, možete pronaći na stranici http://drzavnamatura.skole.hr/