Akademski kalendar2023-12-27T12:59:16+01:00
2016./2017.

Na temelju clanka 65. i 159. Statuta Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno clanku 45. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveucilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 8. sjednici u akademskoj godini 2015./2016. održanoj 28. lipnja 2016. godine pod tockom 6. dnevnog reda donio je sljedecu

ODLUKU O
NASTAVNOM KALENDARU
ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

1. Nastava na preddiplomskim sveucilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveucilišnim studijima, diplomskim sveucilišnim studijima te na strucnim studijima, koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetnicko-nastavnim sastavnicama Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2016./2017. godini zapocinje 3. listopada 2016. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 3. listopada do 23. prosinca 2016. godine, te od 9. sijecnja do 27. sijecnja 2017. godine.

3. Božicni i novogodišnji blagdani traju od 26. prosinca 2016. do 6. sijecnja 2017. godine.

4. Zimski ispitni rok traje od 30. sijecnja do 24. veljace 2017. godine.

5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 27. veljace do 9. lipnja 2017. godine.

6. Ljetni ispitni rok traje od 12. lipnja do 14. srpnja 2017. godine.

7. Jesenski ispitni rok traje od 28. kolovoza do 29. rujna 2017. godine.

8. Znanstveno-nastavne sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2016./2017. izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kracem vremenu od utvrdenog u tockama 2. i 5. ove Odluke.

2015./2016.

Na temelju clanka 65. i 159. Statuta Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno clanku 44. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveucilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – procišceni tekst, Senat Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 8. sjednici u akademskoj godini 2014./2015. održanoj 7. srpnja 2015. godine pod tockom 12. dnevnog reda donio je sljedecu

 

ODLUKU
O NASTAVNOM KALENDARU
ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

1. Nastava na preddiplomskim sveucilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveucilišnim studijima, diplomskim sveucilišnim studijima te na strucnim studijima, koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetnicko-nastavnim sastavnicama Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini zapocinje 1. listopada 2015. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 1. listopada do 23. prosinca 2015. godine, te od 7. sijecnja do 22. sijecnja 2016. godine.

3. Božicni i novogodišnji blagdani traju od 24. prosinca 2015. do 6. sijecnja 2016. godine.

4. Zimski ispitni rok traje od 25. sijecnja do 26. veljace 2016. godine.

5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 29. veljace do 10. lipnja 2016. godine.

6. Ljetni ispitni rok traje od 13. lipnja do 15. srpnja 2016. godine.

7. Jesenski ispitni rok traje od 29. kolovoza do 30. rujna 2016. godine.

8. Znanstveno-nastavne sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2015./2016. izvode nastavu u turnusima ili blok-nastavu mogu organizirati nastavu u kracem vremenu od utvrdenog u tockama 2. i 5. ove Odluke.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave