Misija i vizija2022-12-13T17:01:16+01:00

MISIJA

Misija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku određena je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta i to definiranoj djelatnosti: nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti, kojima je temeljna svrha prijenos znanja i priprema mladih sveučilištaraca za profesionalnu djelatnost.

Osječko Sveučilište je obrazovna ustanova koja povezivanjem znanstvenog istraživanja, umjetničkog stvaralaštva, studija i nastave razvija znanost, struku i umjetnost, priprema studente za obavljanje profesionalnih djelatnosti na temelju znanstvenih spoznaja i metoda, kao i umjetničkih vrijednosti, obrazuje znanstveni i umjetnički podmladak, sudjeluje u ostvarivanju društvenih interesa studenata te promiče međunarodnu, posebice europsku suradnju, u visokom obrazovanju te znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti.

Svrha Sveučilišta je uključivanje studenata u znanstveno-istraživački rad i razvijanje istraživačkog duha kako bi se kod studenata razvila kritičnost i otvorenost prema novim spoznajama i istovremeno razvila osobnost, te spremnost na zajednički rad, prihvaćanje moralnih i etičkih načela kao preduvjet, a kojim će nakon završetaka studija, doprinijeti razvoju demokratskog društva i istovremeno se uključiti u europsku zajednicu društva znanja.

U skladu s navedenom definicijom i misijom Sveučilišta, vidljivo je da je visoko obrazovanje od iznimne važnosti za društvenu zajednicu jer visoko obrazovanje doprinosi regionalnom razvoju i nacionalnom razvoju društva.

Sveučilište ispunjava svoju ulogu kroz akademsko obrazovanje na fakultetima, sveučilišnim odjelima i Umjetničkoj akademiji na sveučilišnim i stručnim studijima na kojima je primarna nastavna djelatnost i prijenos znanja na nove naraštaje, u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama svoga Statuta.

VIZIJA

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prema postignutoj razini razvoja teži novom iskoraku prema konkurentskoj prednosti i poželjnom mjestu studiranja i rada.

Svoj razvoj temelji na bogatom kulturnom i povijesnom nasljeđu u užem regionalnom kontekstu i širem (srednjo)europskom kontekstu. Isto tako nastoji očuvati tradicijske vrijednosti i posebnosti visokog obrazovanja koje baštini više od tri stoljeća.

U viziji razvoja osječkog Sveučilišta temeljna odrednica je razvoj modernog, autonomnog, istraživačkog, obrazovnog i inovacijskog središta koje će omogućiti:

 • postizanje prepoznatljivosti u pojedinim znanstvenim poljima i znanstvenim granama,
 • ustrojavanje znanstvenih centara izvrsnosti,
 • osnivanje sveučilišnih instituta,
 • ustroj znanstveno-tehnologijskog parka “Tehnopolis”,
 • transfer tehnologija,
 • provedbu Bolonjskog procesa,
 • izrada novih studijskih programa i profiliranje stručnjaka u skladu s potrebama tržišta na prostorima istočne Hrvatske,
 • ustroj interdisciplinarnih studija,
 • ustrojavanje Centara za studije,
 • ustrojavanje Centra za kvalitetu visokog obrazovanja,
 • ustrojavanje Centra za cjeloživotno učenje,
 • ojačavanje znanstveno-nastavne strukture,
 • razvitak znanstveno-istraživačke djelatnosti,
 • povećanje znanstvene produkcije,
 • ustrojavanje doktorskih škola,
 • uključivanje u međunarodnu znanost,
 • internacionalnu i internu mobilnost studenata,
 • proširenje integrativne funkcije,
 • ostvarivanje međunarodne i međusveučilišne suradnje na području nastavne i znanstvene djelatnosti,
 • ustroj jedinstvenog sveučilišnog ureda za reviziju i financijsku kontrolu i
 • realizaciju III. faze izgradnje Sveučilišnog campusa i programa kapitalnih investicija.

U svim navedenim segmentima svoga djelovanja Sveučilište teži prema jedinstvenom i usklađenom djelovanju koje će doprinijeti visokoj razini integracije i dobrobiti osječke akademske zajednice.

Isto tako u sljedećem dugoročnom razvoju, Sveučilište će postati istraživačko sveučilište s ustrojenim sveučilišnim istraživačkim središtem u pojedinim područjima znanosti te interdisciplinarnim istraživanjima u okviru doktorskih škola, po uzoru na poznate europske doktorske škole.

Osnivanjem znanstvenog centra izvrsnosti u proizvodnji hrane, okupit će se najbolji znanstveni potencijal u biotehničkim znanostima.

Osnivanjem Sveučilišnog instituta za obavljanje znanstvene djelatnosti u jednom ili više srodnih znanstvenih polja, koja će biti povezana s procesom visokog obrazovanja na Sveučilištu.

U narednom razdoblju potrebno je ustrojiti znanstveno-tehnologijski park radi komercijalizacije znanstvenih rezultata, poticanja suradnje znanstvenika i gospodarstvenika i jačanja na znanosti temeljenoga gospodarstva. Osnivanjem znanstveno-tehnologijskog parka „Tehnopolis“, Sveučilište bi doprinijelo razvoju gospodarstva na području istočne Hrvatske.

Sveučilište treba poticati inovacije, razvijati kritička razmišljanja, kreativnost i tolerantnost u društvu. Danas Sveučilište treba biti otvoreno za promjene u svim segmentima svoga djelovanja i omogućiti nova znanja koja će profilirati nove stručnjake za 21. stoljeće i doprinijeti povećanju broja mladih znanstvenika s istraživačkom karijerom i širenju znanstveno-istraživačke baze i nove napredne mreže u širenju znanja.

Vizija Sveučilišta je razvijanje kreativnih i inovativnih strategija, koje će se primijeniti kroz strateški proces planiranja i omogućiti Sveučilištu uspješno natjecanje u okruženju i upravljanje strateškim pitanjima, koja su kritična za postizanje naše vizije.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave