Interni natječaji2023-10-16T17:55:44+02:00

Od 2013. godine Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje interni natječaj za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata s ciljem jačanja znanstveno istraživačkih i umjetničko istraživačkih aktivnosti sukladno strateškim ciljevima Sveučilišta, kao i poticanju suradnje između sastavnica sveučilišta i formiranju interdisciplinarnih istraživačkih grupa, uključivanju doktoranata u istraživački rad, poticanju istraživanja mladih istraživača te jačanju suradnje s gospodarstvom.

Diseminacija projektnih aktivnosti usmjerena je na objavu radova u domaćim i/ili inozemnim međunarodno priznatim znanstveno-stručnim časopisima koji pridonose podizanju razine kvalitete znanstveno-istraživačke djelatnosti te profiliranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u istraživačko sveučilište, temeljeno na kriterijima znanstvene izvrsnosti.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave