O cjeloživotnom obrazovanju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

U okviru provedbe reforme visokog obrazovanja prepoznatljive pod nazivom „Bolonjski proces“ važan segment je izgradnja europskog prostora cjeloživotnog učenja. Bolonjska deklaracija (1999.) naglašava da treba uvesti kompatibilan sustav ECTS bodova primjenjiv i na područje cjeloživotnog učenja.

Cjeloživotno učenje se u dokumentima Europske komisije (Lisabon 2000.) određuje kao sve vrste učenja tijekom odrasle dobi s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca. Za realizaciju koncepta cjeloživotnog učenja važnim se smatra doprinos visokog obrazovanja (Berlinsko priopćenje 2003.).

Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje i funkcioniranje u društvu prema preporukama Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta (2006.) nužno je stjecati tijekom inicijalnog obrazovanja, a one obuhvaćaju jezične, matematičke i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnici, digitalne, metodičke (učiti kako učiti), socijalne i građanske kompetencije, kompetencije inicijativnosti i poduzetnosti, kulturnu svijest i izražavanje.

Najnovije rezolucije i smjernice tijela Europske unije naglašavaju potrebu provedbe načela koncepta cjeloživotnog učenja u svim oblicima stjecanja znanja i vještina, uključujući što veći broj građana bez obzira na dob, socijalni status i prethodno obrazovanje. U tom smislu, cjeloživotno učenje može biti formalno profesionalno (trajni profesionalni razvoj), formalno izvan profesije (osobni razvoj), neformalno profesionalno (učenje u okviru profesionalnih aktivnosti) i informalno izvan profesije (učenje vezano za različite životne aktivnosti).

Valja istaknuti i da je u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja asistentima i znanstvenim novacima na našem Sveučilištu omogućeno stjecanje kompetencija iz područja općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja, a koje su neophodne za izvođenje sveučilišne nastave. Završetkom programa pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe stječe se kvalificiranost suradnika u suradničkim zvanjima (viši asistent i asistent) za sudjelovanje u izvođenju nastavnog procesa.
Znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta provode različite programe stručnog usavršavanja u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a uz suglasnost Senata. Uvažavajući strateške ciljeve osječkog Sveučilišta u nastavnom procesu i visokom obrazovanju te okruženje u kojem Sveučilište djeluje zaključuje se da je potrebno sustavno razvijati koncept cjeloživotnog obrazovanja i provesti strateške ciljeve u proširenju integrativne funkcije Sveučilišta i to ustrojem novog sveučilišnog Centra za cjeloživotno učenje. U Inicijativi Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku navedene su osnovne odrednice za pokretanje postupka osnivanja Centra za cjeloživotno učenje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koje su proizašle iz europskih i nacionalnih dokumenata u području cjeloživotnog učenja.

U tom je smislu Sveučilište Odlukom Senata od 17. prosinca 2013. godine imenovalo Povjerenstvo za izradu Elaborata o opravdanosti osnutka i načinu ustrojavanja Centra za cjeloživotno učenje u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u sljedećem sastavu:

  • Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju i prostorno planiranje, predsjednik
  • Prof. dr. sc. Helena Sablić, dekanica Umjetničke akademije, član
  • Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, član
  • Izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica za nastavu Ekonomskog fakulteta, član
  • Izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve, prodekanica za nastavu Filozofskog fakulteta, član

Pravnu utemeljenost i organizacijski ustroj izradila Zdenka Barišić, mag. iur.

Centar za cjeloživotno učenje treba biti prepoznatljiv u užem nacionalnom i širem europskom kontekstu i uključiti se u mrežu centara za cjeloživotno učenje u EU-u.

Pravila za provedbu postupka provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja

Do ustrojavanja Centra za cjeloživotno učenje u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta provodi Povjerenstvo za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja prema Pravilima koje je navedeno Povjerenstvo definiralo.

Povjerenstvo za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na svojoj 5. sjednici u akademskoj 2013./2014. godini održanoj 27. ožujka 2014. godine pod točkom 11. dnevnog reda donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u sljedećem sastavu:

  • Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje, predsjednik
  • Izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica Ekonomskog fakulteta, član
  • Izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve, Filozofski fakultet, član
  • Doc. art. Jasmina Pacek, prodekanica Umjetniče akademije, član
  • Prof. dr. sc. Darko Kiš, prodekan Poljoprivrednog fakulteta, član
Pregled odobrenih programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu

U tablici je dan sažet pregled do sada odobrenih programa cjeloživotnog obrazovanja koji se izvode na našem Sveučilištu u akademskoj godini 2013./2014., 2014./2015., 2015./2016.

R.br. Sastavnica
Nositelj programa
Naziv programa Odluke stručnog tijela sastavnice Odluka Senata
1. Umjetnička akademija u Osijeku Uvod u crtanje akta 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
2. Umjetnička akademija u Osijeku Harmonija u nastavi 19. ožujak 2014. 29. travnja 2014.
3. Umjetnička akademija u Osijeku Suvremena europska drama 19.ožujak 2014. 29. travnja 2014.
4. Umjetnička akademija u Osijeku Kompozicija 19. ožujak 2014. 29. travnja 2014.
5. Umjetnička akademija u Osijeku Uvod u povijest drame i kazališta 19. ožujak 2014. 29. travnja 2014.
6. Umjetnička akademija u Osijeku Snimanje i obrada digitalne fotografije 19. ožujak 2014. 29. travnja 2014.
7. Umjetnička akademija u Osijeku Grafičke tehnike visokog tiska: linorez i karton tisak 19.veljače 2014. 29. travnja 2014.
8. Umjetnička akademija u Osijeku Web dizajn bez kodiranja 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
9. Umjetnička akademija u Osijeku Uvod u povijest umjetnosti i likovnu kulturu 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
10. Umjetnička akademija u Osijeku Uvod u crtanje portreta 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
11. Umjetnička akademija u Osijeku Lutka u odgoju i obrazovanju – animacija dijelova tijela 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
12. Umjetnička akademija u Osijeku Uvod u crtanje kompozicije 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
13. Umjetnička akademija u Osijeku Lutka u odgoju i obrazovanju – kazalište predmeta 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
14. Umjetnička akademija u Osijeku Lutka u odgoju i obrazovanju – stolne lutke 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
15. Umjetnička akademija u Osijeku Lutka u odgoju i obrazovanju – ručna lutka ginjol 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
16. Umjetnička akademija u Osijeku Lutka u odgoju i obrazovanju – štapne lutke 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
17. Umjetnička akademija u Osijeku Razvoj glazbenog sluha (Solfeggio) 29. veljače 2014. 29. travnja 2014.
18. Umjetnička akademija u Osijeku Zborna glazba 29. siječnja 2014. 29. travnja 2014.
19. Umjetnička akademija u Osijeku Lutka u odgoju i obrazovanju – zijevalica 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
20. Umjetnička akademija u Osijeku Grafičko oblikovanje računalom i primijenjena grafika 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
21. Umjetnička akademija u Osijeku Primijenjeno oblikovanje keramike 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
22. Umjetnička akademija u Osijeku Slikanje uljem na platnu 19. veljače 2014. 29. travnja 2014.
23. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Program edukacije proizvođača sira na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 27. veljače 2014. 29. travnja 2014.
24. Filozofski fakultet Osijek Učenje hrvatskog jezika i latiničnog pisma za strance 27. ožujak 2014. 27. svibnja 2014.
25. Pravni fakultet Osijek Elaborat interdisciplinarnog programa stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom 9. lipnja 2014. 23. rujna 2014.
26. Umjetnička akademija u Osijeku Elaborat o edukacijskom programu naziva „Dramski studio glume i lutkarstva“ 9. srpnja 2014. 23. rujna 2014.
27. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Elaborat „Teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za odgajateljice i odgajatelje u predškolskim ustanovama“ 7. srpnja 2014. 23. rujna 2014.
28. Odjel za matematiku Primijenjena statistika 25. rujan 2014. 28. listopada 2014.
29. Medicinski fakultet Osijek Trajno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara zdravstvene njege u kući 8. prosinca 2014. 23. prosinac 2014.
30. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Program edukacije proizvođača slavonske kobasice na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) 16. prosinac 2014. 23. prosinac 2014.
31. Pravni fakultet Osijek Jean Monnet katedre za procesno pravo EU-a 8. prosinac 2014. 31. ožujak 2015.
32. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom 28. siječnja 2015. 31. ožujak 2015.
33. Ekonomski fakultet u Osijeku Program razlikovnih obaveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku 23. veljače 2015. 31. ožujak 2015.
34. Pravni fakultet Osijek Izmjene i dopune Elaborat interdisciplinarnog programa stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom 16. ožujak 2015. 31. ožujak 2015.
35. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama iz autističnog spektra 14. travanj 2015. 9. lipnja 2015.
36. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Program testiranja, treninga i edukacije za senzorsku analizu meda 23. lipnja 2015. 7. srpnja 2015.
37. Poljoprivredni fakultet u Osijeku Program upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima 30. lipanj 2015. 29. rujna 2015.
38. Pravni fakultet u Osijeku Program stručnog usavršavanja u području zastupanja javnopravnih tijela i drugih stranaka u upravnim sporovima pred nadležnim upravnim sudovima i u primjeni zakona o općem upravnom postupku 21. travnja 2015. 29. rujna 2015.
39. Elektrotehnički fakultet Osijek Program razlikovnih obaveza za upis na diplomske sveučilišne studije Elektrotehničkog fakulteta Osijek 22. rujna 2015. 29. rujan 2015.
40. Medicinski fakultet Osijek Integrativna medicina za nemedicinare 19. listopad 2015. 27. listopada 2015.
41. Umjetnička akademija u Osijeku Modeliranje keramike i rad na lončarskom kolu 29. listopad 2015. 1. prosinca 2015.
42. Pravni fakultet Osijek Izmjene i dopune Elaborat interdisciplinarnog programa stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom 26. listopad 2015. 1. prosinca 2015.
43. Filozofski fakultet Osijek Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba 25. studeni 2015. 1. prosinca 2015.
44. Odjel za kulturologiju Kreativno pisanje (poezija, proza i dramsko pismo) 17. prosinac 2015. 26. siječnja 2016.