Sveučilišni centar za bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju Strossmayeru i crkvenoj povijesti

Petra Preradovića 17
31400 Đakovo
Republika Hrvatska

Telefon:
E-mail:
www: