Tekst Strategije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020. usvojen je na zajedničkoj sjednici Senata i Sveučilišnog savjeta 19. prosinca 2011. godine. Pregled ostvarenih ciljeva i zadataka iz Strategije za razdoblje od nepune dvije godine od početka provedbe prikazan je u Strategiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020. / Izvješće o provedbi strateških ciljeva i zadataka od 19. prosinca 2011. do 1. listopada 2013. godine i prihvaćen na sjednici Senata 1. srpnja 2014. godine. U polugodišnjem razdoblju koje je slijedilo, definiran je dokument Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020. / Izmjene i dopune.

Tekst Strategije iz 2011. godine sadrži dugoročni plan i program razvitka Sveučilišta od 2011. do 2020. godine s definiranim ciljevima u sveučilišnim djelatnostima: nastavnom procesu, visokom obrazovanju i studentima, znanosti i znanstvenoistraživačkom radu, međunarodnoj i međusveučilišnoj suradnji, doprinosu Sveučilišta okruženju u kojem djeluje, ljudskim i materijalnim resursima te obnovi i izgradnji Sveučilišta. Izmjene i dopune Strategije temelje se na valorizaciji dosadašnje provedbe Strategije iz 2011. godine i ponovnom promišljanju zadanih strateških ciljeva, uvažavajući nove okolnosti u regionalnom i nacionalnom okruženju. U Izmjenama i dopunama Strategije prvi put se pojavljuje i Strategija sustava upravljanja kvalitetom kao sedmo strateško područje sa svrhom jačanja učinkovite organizacijske strukture za provedbu aktivnosti sustava upravljanja kvalitetom na svim razinama i unaprjeđenja stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom prema kriterijima Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja.

Izrada strategijskih dokumenata vrlo je odgovoran zadatak kojim treba obuhvatiti ključne aspekte prema kojima se ustanova vodi i razvija (misija, vizija i vodeća načela), što preciznije definirati strateške ciljeve i zadatke koji se temelje na tim ključnim aspektima, no isto tako osigurati njihovu provedbu te praćenje i provjeru postignutih rezultata u planiranom razdoblju. Strateški dokumenti moraju uhvatiti notu specifičnosti ustanove, sagledano kako kroz partikularne značajke njezinih potencijala i resursa, tako i kroz međuodnos s okruženjem u kojem djeluje i u kojemu treba biti prepoznatljiva baš po tim specifičnim kvalitetama; razvoj ustanove dosljedno treba slijediti prepoznatljivu liniju i biti postupno usmjeren ka postizanju ciljeva zacrtanih u tim ključnim razvojnim dokumentima.

Želimo da osječko sveučilište i grad Osijek budu prepoznati kao poželjno mjesto za studiranje, život i rad.

Sveučilište u Osijeku aktivno se bavi projektima razmjene (ne)akademskog osoblja i studenata na međunarodnoj razini. Individualna razmjena odvija se u okviru Erasmus+ Programa 2014-2020, a cilj je doprinijeti stvaranju europskog visokoobrazovnog prostora (EHEA). Strateški cilj Sveučilišta je osigurati internacionalizaciju na svim razinama akademske i znanstvene aktivnosti te postati vidljivi i konkurentni u široj međunarodnoj visokoobrazovnoj zajednici, te uspostaviti učinkovitu  suradnju sa sveučilištima diljem svijeta.

Neki od naših glavnih ciljeva su:

–        povećanje međunarodne aktivnosti kroz aktivno sudjelovanje u Erasmus+ programu te u europskim istraživačim programima i projektima

–        širenje međunarodne suradnje kroz individualnu mobilnost studenata i osoblja

–        jačanje intenziteta međunarodnih studentskih razmjena u sklopu međunarodnih programa i bilateralnih sporazuma

–        obrazovanje studenata u međunarodnom akademskom ozračju

–        omogućiti osoblju i studentima pohađanje međunarodno orijentiranih studijskih programa kod kuće u sklopu ideje “Internacionalizacija kod kuće”;