Od 2013. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera svake godine otvaraju se interni natječaji za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata, a koji se financiraju iz Poslovnog fonda Sveučilišta. Programi natječaja vezani su uz teme od posebnog interesa za Sveučilište u Osijeku u skladu sa Strategijom Sveučilišta. Projekti traju godinu dana, a natjecati se mogu samo nastavnici i suradnici Sveučilišta. Evaluacija prispjelih prijedloga projekata obavlja se na bazi anonimnih recenzija nastavnika Sveučilište u Osijeku sukladno posebno pripremljenim recenzentskim obrascima. Rangiranje i odabir projekata za financiranje obavlja se na osnovi poznatih metoda višekriterijalnog odlučivanja i klaster analize.

2018.2016.2015.2014.2013.

Interni natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata na program UNIOS-ZUP 2018

Rezultati natječaja

Interni natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata