Sveučilišni centar za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Cara Hadrijana 10c
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 22 41 84
E-mail: kvaliteta@unios.hr
www: www.unios.hr/kvaliteta