Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima 17-18

Temeljem članka 13. stavak 2. Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata (”Županijski glasnik” broj 2/09.) Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima

za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu

 1. OPĆI PODACI

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u ”Glasu Slavonije”, na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr i na internetskoj stranici Sveučilišta J. J. Strossmayera: www.unios.hr .

Osječko-baranjska županija (nadalje: Županija) stipendirat će učenike od trećeg razreda srednje škole, a studente od četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili prve godine diplomskog studija tijekom jedne školske, odnosno akademske godine i to u trajanju od 10 mjeseci.

Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima.

 1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti daroviti učenici srednjih škola počevši od trećeg razreda srednje škole, a studenti od četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili prve godine diplomskog studija, odnosno apsolventi u trajanju od šest mjeseci nakon završenog zadnjeg semestra.

Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti i športu ostvarenih u prethodne dvije godine obrazovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,

 • koji imaju status redovitog učenika ili studenta,

 • koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina,

 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

 

 1. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

1. Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima:

 • opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,

 • završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog,

 • pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,

 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama i izložbama inovacija u prethodne dvije godine obrazovanja,

 • osvojene nagrade,

 • socijalni status.

2. Kriteriji za dodjelu stipendija studentima:

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima jesu:

 • opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,

 • objavljeni radovi,

 • izlaganja na znanstvenim skupovima,

 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i izložbama inovacija,

 • osvojene nagrade,

 • socijalni status.

 

 1. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

1. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za učenike:

  1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,

  2. potvrda o upisu u školu u školsku godinu za koju se kandidat natječe,

  3. potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,

  4. pisana izjava punoljetnog učenika, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da učenik nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,

  5. preslika svjedodžbi završenih razreda u prethodne dvije godine obrazovanja,

  6. potvrda škole o završenom srednjoškolskom obrazovanju u vremenu kraćem od propisanog,

  7. potvrda o upisu u drugu školu ( glazbenu, plesnu i dr.) uz redovitu srednju školu,

  8. diploma ili druga službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja o sudjelovanju i uspjehu na smotrama, natjecanjima i izložbama inovacija,

  9. uvjerenje o dodijeljenoj nagradi,

  10. potvrda Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,

  11. potvrda srednje škole o redovitom školovanju kandidata, odnosno potvrda srednje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju pojedinog člana obitelji, izvan područja Osječko-baranjske županije,

  12. potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,

  13. izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,

  14. preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, odnosno izvadak iz matične knjige umrlih za umrlog roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,

  15. preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,

  16. potvrda da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,

  17. potvrda da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti roditelja/staratelja iz Domovinskog rata,

  18. životopis.

2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za studente:

 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,

 2. potvrda o upisu na određeni studijski program u akademsku godinu za koju se student natječe,

 3. potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,

 4. pisana izjava studenta da nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,

 5. ovjereni prijepis ocjena za prethodne dvije godine studija,

 6. preslika naslovnice časopisa, zbornika radova ili zbornika sažetaka te preslika početne stranice rada,

 7. dokaz o sudjelovanju na znanstvenom skupu te izvadak iz zbornika radova sa skupa ili izvadak iz zbornika sažetaka,

 8. diploma ili druga službena potvrda nadležnog tijela natjecanja ili izložbe inovacija,

 9. uvjerenje o dodijeljenoj nagradi,

 10. potvrda Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,

 11. potvrda visokog učilišta o redovitom obrazovanju kandidata, odnosno potvrda srednje škole ili visokog učilišta o redovitom obrazovanju za svakog člana obitelji izvan područja Osječko-baranjske županije,

 12. potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,

 13. izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,

 14. preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, odnosno izvadak iz matične knjige umrlih za umrlog roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,

 15. preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,

 16. potvrda da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,

 17. potvrda da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti roditelja/staratelja iz Domovinskog rata,

 18. životopis.

 

 1. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 65 stipendija učenicima i 30 stipendija studentima za 2017./18. školsku, odnosno akademsku godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • za učenike 450,00 kuna mjesečno

 • za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

 

 1. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se 30 dana od dana objave natječaja na adresu:

Osječko-baranjska županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu za

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima

Osijek, Županijska 4/II

s naznakom ”Natječaj za stipendije”. Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s internetskih stranica Županije, odnosno koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4/II.

Natječaj je otvoren od 11. rujna do 11. listopada 2017. godine.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na internetskoj stranici Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika zaključuje se ugovor o stipendiranju.

Uredio |2017-09-11T09:41:02+02:0011.09.2017.|Najave, Natječaji, Studenti i studiranje, Sveučilišne stipendije|